V&S Milieu
V&S Milieu

Kempenbaan Tilburg

Locatienaam: voormalige stortplaats Kempenbaan Tilburg
Verontreiniging: diverse soorten stortmateriaal, chemisch met name zware metalen, PAK, asbest
Saneringsaanpak: ontgraven en herschikken stortmateriaal binnen ontwikkelingsgebied
Opdrachtgever: gemeente Tilburg
Rol V&S Milieu Adviseurs: directievoering grondsanering incl. grondstromenbeheer
Projectomvang: € (nog onbekend)
Periode uitvoering: 2009-heden

Omschrijving project:

Aan de oostkant van Tilburg, ter plaatse van Knooppunt 'De Baars', is een voormalige stortplaats gelegen. De gemeente Tilburg heeft plannen om dit terrein te gaan herontwikkelen tot een gebied met zowel kantoren als particuliere woningen. In 2008 is hiervoor een 'raamsaneringsplan' en een 'hergebruiksplan' geschreven op basis waarvan de werkzaamheden zijn gestart. Als gevolg van een door de Raad van State toegekende voorlopige voorziening is het project stil komen te liggen.

In 2009 is een saneringsplan opgesteld en is het project op basis hiervan in 2012 gestart. Binnen de projectorganisatie vervult V&S de rol van milieutechnisch directievoerder, met als primaire verantwoordelijkheid de diverse wetgeving, vergunningverlening, milieukundige begeleiding en de financiële optimalisatie van de grondstromen.

Aansluitend aan de grootschalige herinrichtingsfase van de stortplaats in 2012-2013 worden overige bijbehorende terreindelen gesaneerd en opgehoogd en wordt de grondwaterverontreiniging gemonitoord. Ook bij deze werkzaamheden voert V&S de directievoering en milieukundige begeleiding uit.


Bijzondere kenmerken:

Behalve een zeer omvangrijke ontgraving (ca. 400.000 m3) van gestort materiaal en de daarbij horende uitvoeringsproblemen is de logistiek qua grondstromen van essentieel belang. Als gevolg van zowel herschikken (Wet bodembescherming) als externe aanvoer (Besluit bodemkwaliteit) van grond aan de ene kant en gedefinieerde gebruiksfuncties en benodigde civieltechnische kwaliteit aan de andere kant is sprake van een complex geheel waarin het financiele optimum gevonden moet worden.

Daarnaast vormt het afstemmen van het eindresultaat van de sanering op de toekomstige inrichting van het terrein een uitdaging. Kosten, saneringsresultaat, ontwikkelingsmogelijkheden en wetgeving worden integraal beschouwd om keuzes te maken.