V&S Milieu
V&S Milieu

Chemische sloop Chemie-Pack

Locatienaam: Chemie-Pack
Verontreiniging: Chemische cocktail in verbrandingsresten en bluswaterresidu
Saneringsaanpak: Calamiteitenbeheersing en chemische sloop en ruiming
Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk
Rol V&S Milieu Adviseurs: Ontwerp, plan van aanpak, projectmanagement, aanbesteding, directievoering
Projectomvang: € 3 miljoen
Periode uitvoering: 2011-2012

Omschrijving project:

Op 5 januari heeft op het terrein van Chemie-Pack aan de Vlasweg 4 te Moerdijk een ernstige brand gewoed. Ten gevolge van de brand is een groot deel van de opstallen en de aanwezige opgeslagen (chemische) stoffen en materialen (emballage en tankopslag) verbrand en/of beschadigd. Bij de bereddering is er een grote hoeveelheid verontreinigd slib achtergebleven bestaande uit een mengsel van chemicaliën, bluswater en verbrandings- en smeltresten. Het project begon voor V&S nadat het bluswater en de slurrylaag in het gebied was verwijderd. Het hemelwater op het maaiveld en grondwater in de bodem raakte verder verontreinigd en stroomde zonder maatregelen ongecontroleerd weg naar én in de omgeving. Tevens bevond zich op het terrein grote hoeveelheden chemicaliën in beschadigde emballage én onder ongecontroleerde opslagomstandigheden. Als onderdeel van calamiteitenbeheersing gaf de overheid op diverse vlakken uitvoering aan de bestuursdwang die aan Chemie-Pack was opgelegd.

Voor de voorbereiding en aanpak is gekozen voor het samenstellen van een expertteam onder leiding van V&S.  Er zijn de meest uiteenlopende onderzoeken gestart, hanteerbare randvoorwaarden voor uitvoering, veiligheid  en vergunningen geselecteerd en er is gekozen voor een aanbestedings- en uitvoeringsvorm in bouwteamverband. Aan de voorbereiding van  aanbestedingen lag ten grondslag het “Plan van aanpak sloop en ruiming terrein Chemie-Pack", opgesteld door V&S, d.d. 31-05-2011.

De sloop- en ruimingswerkzaamheden zijn binnen kaders van veilig werken, omgevingsaspecten, vergunningen, kosten en tijd uitgevoerd. De calamiteitenbeheersing is tijdens de verwerking van het hemelwater overgenomen door de provincie Noord-Brabant, waarvoor V&S nog dezelfde rol vervult.


Bijzondere kenmerken:

Chemie-Pack is een projectlocatie waarvoor in technische, procedurele, juridische en communicatieve zin geen referentie bestaat.  De aard en effecten van de cocktail van chemicaliën is onbekend en als gevolg van de brand, reacties en vermenging niet herleidbaar. In de voorbereiding bleek dat er in Nederland geen verwerkingsmogelijkheden voor de vrijkomende afval(water)stromen meer voorhanden waren. Ons basisniveau zoals verwoord in vergunningvoorschriften en acceptatievoorwaarden bleek inmiddels "te schoon". Tevens werden al dan niet tijdens de brand gevormde stoffen aangetoond die in onze "keten" niet meer geacht worden voor te komen en ontbraken in vergunningen. De wetgever was ook op dit onderdeel nauw betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

Specifiek voor Chemie-Pack heeft de gemeente Moerdijk op aangeven van V&S een opzet voor een pro-actieve manier van risicocommunicatie in het leven geroepen. Naast de reguliere berichtgeving en contacten is er dagelijkse berichtgeving middels sociale media  (website en twitter (regulier) en SMS en RSS-feed bij onvoorziene omstandigheden). Hiermee wordt kwalitatief en geografisch de eventuele geur- en stoffenoverlast voorspeld via de website www.saneringchemiepack.nl.

Voor het beluisteren van een interview met Roland Somers klik hier (Radio 1, Twee Dingen, 5 maart 2012).

Voor het lezen van een artikel hierover klik hier (NRC Weekend, 21 januari 2012).