V&S Milieu
V&S Milieu

Saneringsvisie bodem Chemie-Pack

Locatienaam: Chemie-Pack
Verontreiniging: Chemische cocktail in verbrandingsresten en bluswaterresidu
Saneringsaanpak: Onderzoek, ontwerp saneringsvisie en contractvorming bodemsanering
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
Rol V&S Milieu Adviseurs: Aansturen werkgroepen/expertteams, ontwerp en advies, projectmanagement, aanbesteding/contractvorming
Projectomvang: € 38 miljoen
Periode uitvoering: 2012-2015

Omschrijving project:

Op 5 januari heeft op het terrein van Chemie-Pack aan de Vlasweg 4 te Moerdijk een ernstige brand gewoed. Als gevolg van deze brand en de noodzakelijke bluswerkzaamheden zijn grote hoeveelheden chemicaliën in de bodem terechtgekomen. De aard en effecten van de cocktail van chemicaliën was onbekend en als gevolg van de brand, reacties en vermenging niet herleidbaar. V&S is vanuit haar rol in de calamiteitenfase intensief betrokken bij de voorbereidingsfase om te komen tot een strategie en projectvisie.  Zo is vooruitlopend op de saneringsvisie in samenspraak met andere partners opgesteld en/of gerealiseerd: de Routeplanner, het Plan van Aanpak voor het beveiligingssysteem, de notitie met betrekking tot Risiconormering voor Gebiedsspecifieke Richtwaarden voor Herstel, risicocommunicatie via social-media en www.saneringchemiepack.nl en tot slot de ontwikkeling van het prototype waterzuivering.

De doelstelling van het project is “het zoveel mogelijk verwijderen van de bron van de verontreiniging en het beheersen van risico’s van verdere verspreiding tegen zo beperkt mogelijke kosten”. Praktisch gezien dient er in de toekomst weer sprake te zijn van een goed en veilig bruikbaar industrieterrein zonder grote gebruiksbeperkingen ten aanzien van graven in grond en onttrekken van grondwater alsmede nazorg.

De doelstelling alsmede de problematiek vereist een robuuste maar nog steeds betaalbare oplossing zonder dat er sprake blijft van onzekerheden in de toekomst. Het verontreinigingsbeeld kent een groot aantal zogenaamde “chemische exoten” die in lage concentraties voorkomen waarvoor keuzes gemaakt dienen te worden. Gedacht moet worden in  termen van milieuhygiënisch relevante vracht (kilo’s product) en risico’s (gebruiksaspecten) van verontreiniging, sanering en het beheersen van projectrisico’s.  

De fase van strategische ontwikkeling is ondersteund met een aantal motto's en uitgangspunten geformuleerd gezien het specifieke karakter, "Lerend werken", creëren kennisketen en borging kennis en kunde, innovatieve en creatieve houding en attitude, consultatie van de markt om kennis te vergaren en te delen en tot slot pro-actieve communicatie.


Bijzondere kenmerken:

Van begin af aan was duidelijk dat hier sprake is van omstandigheden waarvoor geen enkel referentiekader bestond. De complexiteit maakt het project uniek vanwege de chemische cocktail, spontane stofreacties (biologisch en chemisch), polymeer- en vaste stofvorming, onbekende veiligheidsrisico’s en tijdsdruk i.v.m. verspreiding in het grondwater en de contactmogelijkheden voor de mensen.

Dit vergt een open benadering van de problematiek en daarom is er door ons ingezet op een houding van "lerend werken". Het specifieke karakter van het project vereist ruimte voor creativiteit van de betrokken professionals. Met dit motto beogen we om over de horizon heen te kijken, ook onconventionele oplossingen uit te proberen en tevens niet bang te zijn dat sporen ook dood kunnen lopen. V&S heeft zitting in het kernteam van de provincie en in verschillende werkgroepen. Vanuit haar rol als projectmanagement uitvoering geeft zij sturing aan de saneringsvisie voor de bodemverontreiniging.  Het overzicht over de werkgroepen en de feitelijke uitvoeringskennis dient ervoor om de in- en output van betrokkenen logisch te verbinden ten behoeve  van een slimme en efficiënte saneringsoplossing.  De aanzet hiertoe staat in het Saneringsprogramma Chemie-Pack.

Het saneringsprogramma Chemie-Pack is gepubliceerd op de website www.saneringchemiepack.nl en hier te bekijken.

Voor het lezen van een artikel hierover klik hier (tijdschrift Bodem, oktober 2012).