Oplossingen bodemstrategie bij bedrijfsontwikkelingen, koop of verkoop

  • Grondig feitenonderzoek: in kaart brengen historie activiteiten en beoordeling (bodem)dossiers
  • Opstellen toekomstbestendige bodemstrategie
  • Kostenefficiënt door samen te werken
  • Voorstel verdeelsleutel kosten kijkend naar veroorzaker probleem, belangen en risico’s
  • Vertaalslag naar overeenkomsten en Omgevingsvergunning


Bodemstrategie in relatie tot bedrijfsontwikkelingen, koop of verkoop

Rol V&S: bepalen bodemstrategie, historisch en dossieronderzoek, risicoanalyse, plan van aanpak bodembeheer, realistische verdeelsleutel kosten, input koopovereenkomst en aanvraag Omgevingsvergunning

Een goede bodemstrategie, inclusief beheersing van een bodemverontreiniging of zelfs sanering, is niet los te zien van de bedrijfsvoering en toekomstplannen. V&S behartigt de belangen van de betrokken partijen, bijvoorbeeld koper, verkoper en/of Omgevingsdienst of brengt ze bij elkaar. Door de bodemrisico’s, eventuele beperkingen en kosten volledig in kaart te brengen, een evenwichtige verdeelsleutel voor de kosten te opperen en afspraken contractueel goed vast te leggen, kunnen de bedrijfsprocessen doorgaan naar ieders tevredenheid en worden kosten waar mogelijk beperkt.

Risico’s voor de toekomst

Veel bedrijven hebben een afzonderlijke vastgoed bv en een werkmaatschappij. Hierbij is vaak een innige relatie tussen eigendom en gebruik van vastgoed en de bedrijfsprocessen van een bedrijf. Is er sprake van een calamiteit als gevolg van de activiteiten, denk aan lekkage van gevaarlijke stoffen of brand, dan heeft dat gevolgen voor de bedrijfsprocessen en is dat tegelijkertijd van invloed op de waarde van het vastgoed. Ook bij toekomstplannen zoals nieuwbouw, uitbreiding, koop, verkoop of bedrijfsbeëindiging wordt de ondergrond meegenomen. Daarbij spelen verschillende belangen: een verkoper is gebaat bij het probleemloos verkopen van het vastgoed, terwijl de koper vooral inzicht wil in de te verwachten kosten en eventuele risico’s die hij loopt bij de toekomstige ontwikkeling. Bovendien wil je niet dat de bodemsituatie in geval van nieuwbouw of uitbreiding een beperkende factor is voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning.


Met onze ervaring van bedrijfsprocessen en expertise op het vlak van bodemverontreinigingen, kunnen wij de risico’s voor beide partijen goed inschatten. Op basis van zo’n analyse kan de bodemstrategie worden bepaald. Onderdeel hiervan is het wegnemen van onzekerheden door actualisatie van het bodemonderzoek.


Kosten besparen door samenwerking koper en verkoper

Roland Somers: “Bij een aantal recente projecten bracht V&S een verbinding tot stand tussen koper en verkoper. Wij verschaften inzicht in de problematiek en werkten de kosten om dit probleem op te lossen, verder uit. We beginnen in zo’n geval altijd met de feiten door een historisch en dossieronderzoek uit te voeren. Met onze ervaring van bedrijfsprocessen en expertise op het vlak van bodemverontreinigingen, kunnen wij de risico’s voor beide partijen goed inschatten. Op basis van zo’n analyse kan de bodemstrategie worden bepaald. Onderdeel hiervan is het wegnemen van onzekerheden door actualisatie van het bodemonderzoek. Soms is het feitendossier niet helemaal compleet, of zijn er specifieke vragen met betrekking tot de toekomstplannen. Vaak lopen privaat- en publieksrechtelijke belangen door elkaar heen, of is het een combinatie daarvan. Door samen te werken kunnen de kosten voor deze onderzoeksfase beperkt worden. Bovendien zorgen wij ervoor dat we direct de juiste gegevens verzamelen voor zowel koop en verkoop als voor nieuwbouw en Omgevingsvergunningen.”

Het verleden, heden en toekomst

V&S werkt daarin zo praktisch mogelijk: “Samen met de medewerkers inventariseren we de bedrijfsactiviteiten. We kijken daarbij naar potentieel bodembedreigende activiteiten in het verleden, het heden en de toekomst. Als er een bodemonderzoek moet plaatsvinden, doen wij een voorstel voor verdeelsleutel voor de kosten. Datzelfde doen wij als er een verontreiniging wordt aangetroffen waarvoor beheersmaatregelen nodig zijn of zelfs gesaneerd moet worden. Uiteraard kijken we dan ook goed naar de historie en de veroorzaker van het probleem en stellen we vast waar en bij wie de grootste risico’s liggen”, zegt Roland.


Een omschrijving van bodemsituatie, een rapportage van een gedegen bodem- of risicoanalyse en een eventuele saneringsaanpak maken onderdeel uit van koopcontracten en/of vergunningaanvragen. Je wilt geen discussie achteraf. Het is dus in ieders belang dat afspraken met betrekking tot de transactie van onroerend goed vastgelegd zijn.


Vertaalslag contracten en aanvraag Omgevingsvergunning

Vervolgens moet de vertaalslag gemaakt worden naar de contracten en Omgevingsvergunningen. Een omschrijving van bodemsituatie, een rapportage van een gedegen bodem- of risicoanalyse en een eventuele saneringsaanpak maken onderdeel uit van koopcontracten en/of vergunningaanvragen. Roland besluit: “Je wilt geen discussie achteraf. Het is dus in ieders belang dat afspraken met betrekking tot de transactie van onroerend goed vastgelegd zijn. Wij leveren dan ook graag een inhoudelijke bijdrage aan de koopovereenkomst. We zorgen ervoor dat ieders positie helder is en risico’s en kosten op een zuivere manier verdeeld worden. Wanneer dit soort gegevens direct onderdeel uitmaken van een (wijzigings)aanvraag voor de Omgevingsvergunning, stemmen wij de aanpak af met de betreffende overheid. Het is voor overheden van belang potentiële bodemverontreiniging in het vizier te hebben. Toch geldt ook hiervoor dat wij werken vanuit de bodemstrategie van het bedrijf.”

Meer voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk

Als opdrachtgever mag je van ons verwachten dat we alles uit de kast halen om met de beste oplossing te komen. Hieronder vind je meer voorbeelden van toonaangevende projecten waarbij wij intensief betrokken zijn of zijn geweest. Wil je weten of onze aanpak ook aansluit bij jouw project? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag meer.