Oplossingen Bodemsanering Chemie-Pack

  • Heldere communicatie met omgeving
  • Lerend werken, open benadering problematiek
  • Focus op resultaat en goede risicoverdeling
  • Slimme oplossingen om ‘tijd te kopen’
  • Bodemsanering op basis van biologische afbraak
  • Bebouwing inpassen waar mogelijk, terwijl sanering doorgaat


Unieke aanpak bodemsanering na brand Chemie-Pack Moerdijk

Rol V&S: aansturen teams, ontwerp en advies, plan van aanpak, aanbesteding, projectmanagement, directievoering

Na de ramp op 5 januari 2011 bij Chemie-Pack bleef op het haven- en industrieterrein Moerdijk een smeulende hoop beton, staal en een complex mengsel van water en chemicaliën over. Roland Somers ondersteunde en adviseerde vanuit zijn ervaring met grootschalige milieuproblemen een team van overheden. Op locatie voerde hij de regie over de uitvoering van de verschillende deelprojecten. Het was werken zonder referentiekader in een bijzonder onveilige en gevoelige omgeving. Maar het lukte: krap 10 jaar later was de sanering zo ver gevorderd dat er weer gebouwd kon worden.

Slimme oplossingen

Na de brand was er in de omgeving veel onrust over de risico’s. In overleg met burgemeester Mans werd daarom direct een website in het leven geroepen. Hiermee werden bewoners en omliggende bedrijven dagelijks geïnformeerd over mogelijke risico’s in hun gebied; een vroeg voorbeeld van participatie met de omgeving. “Ondertussen stuurde V&S teams aan die de verschillende deelproblemen in kaart brachten en verschillende scenario’s met maatregelen uitwerkten. Van het begin af aan was al duidelijk dat we bij deze klus niet konden refereren aan andere saneringen. Daarom introduceerden wij het ‘lerend werken’. We moesten de problemen ‘open’ benaderen, buiten de gebaande paden treden en slimme maar ook verantwoorde oplossingen bedenken. En vooral: niet bang zijn dat sporen ook wel eens dood kunnen lopen. Ook een doodlopend spoor is nuttig: het stuurt je in de juiste richting. Daarnaast helpt het bij de verantwoording die je continu aflegt; je kunt onderbouwen waarom je iets op een bepaalde manier oppakt”, zegt Roland.


Het project Chemie-Pack laat zien wat V&S is en waar we voor staan: altijd de regie vanuit het probleem, focus op resultaat. Aandacht voor de omgeving en samenwerking met stakeholders, waaronder 15 verschillende instanties en bevoegde gezagen. Procesmatige sturing op de projecten met verdeling van taken en verantwoordelijkheden daar waar ze het beste kunnen liggen.


Eigen waterzuivering op het terrein

Roland hield zich onder andere bezig met voorbereiding en uitvoering van de sloop en chemische ruiming van het terrein. Een heel specifieke veiligheidsklus met ook veel vergunningen en procedures. Ook de hemelwater- en later grondwaterbeheersing vergde veel aandacht. Er viel in de zomer van 2011 veel water, waardoor de aanwezige chemicaliën steeds weer zouden uitspoelen. Dat verontreinigde water werd opgevangen en opgeslagen in containers en bassins. Roland: “Er was geen enkel bedrijf dat zoveel en ook zo extreem breed verontreinigd water kon of mocht verwerken. Daarom ontwierpen we zelf de zuiveringstappen en bouwden we met een aantal partners een waterzuivering op het terrein. Deze draaide tot de bodemsanering na vier jaar het werk overnam. We hadden te maken met een onbekende en complexe cocktail aan verschillende stoffen, die ook nog eens met elkaar reageerden. Hierdoor groeide het aantal stoffen na verloop van tijd uit tot ruim vierhonderd. Door eerst die verontreiniging goed aan te pakken, kochten we tijd om tot een goed ontwerp en aanbesteding van de veel grotere operatie van bodemsanering te komen.”

Bacteriën doen het werk bij bodemsanering

Er werd gekozen voor een systeem op basis van biologische afbraak. “Daarbij gebruik je bacteriën die in de bodem zitten en de chemicaliën omzetten naar onschuldige stoffen, zoals CO2 en water. Bacteriën komen, net als andere organismen, ergens op af als er wat te eten is. Door extra zuurstof en nutriënten toe te voegen, maak je het de bacteriën dus gemakkelijker. De bodemsanering startte in 2015 en zal tot 2028 duren. Een traditionele in-situ sanering gaat misschien wel sneller, maar dit is een goedkopere oplossing. Een groot voordeel is bovendien dat het terrein vanaf 2020 alweer bebouwd kon worden, terwijl het biologische proces ondergronds nog gewoon doorgaat”, besluit Roland.

Meer voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk

Als opdrachtgever mag je van ons verwachten dat we alles uit de kast halen om met de beste oplossing te komen. Hieronder vind je meer voorbeelden van toonaangevende projecten waarbij wij intensief betrokken zijn of zijn geweest. Wil je weten of onze aanpak ook aansluit bij jouw project? Neem contact met ons op, wij vertellen je graag meer.